Recenzia: Dušan Zachar, Výživa človeka I.

Dušan Zachar, Výživa človeka I. Všeobecná časť. TU Zvolen, 2006, 266 strán.

Prvá monografia zo série prác o výžive človeka obsahuje teoretické základy náuky o výžive: trofológia. Autor ju chápe ako nový vedný odbor, ktorý by sa mal vyučovať na všetkých typoch škôl, no poznatky o výžive človeka by mali byť šírené aj v mimoškolských formách vzdelávania, pretože správna výživa je základom zdravia človeka, harmónie života, vitality a vysokého veku.

V prvom zväzku autor uvádza základnú terminológiu, charakterizuje a triedi výživu, hodnotí postavenie výživy človeka v potravných reťazcoch, triedi ľudí podľa druhu výživy, a podľa krvných skupín. Osobitnú pozornosť venuje najvýznamnejším zákonom, platným vo výžive človeka. Je to zákon optima, maxima, minima, homeostázy, adaptácie, výberu, zákony genetické, zákony mutácie, imunity a integrity. Ďalej sú uvedené základné informácie o enzýmoch a hormónoch ako látkach, pomocou ktorých sa organizujú životné deje.

Osobitne sú spracované vývojové štádiá človeka z hľadiska výživy, biorytmy a vek človeka, zdroje výživy, riziká potravín vo výžive človeka, vrátane alergénov, alimentárnych nákaz a otráv a uvedený je aj prehľad najdôležitejších úloh vo výžive, aplikácia výsledkov sledovania vplyvu výživy na človeka. Nakoniec je uvedená literatúra, odborný slovník, slovník významných osobností a vecný register.

Práca je písaná zrozumiteľne a je určená pre vzdelávanie v oblasti výživy človeka. Obsahovo vychádza z poznatkov antropológie, biológie, biochémie, ekológie, medicíny, poľnohospodárstva, potravinárstva a iných odborov a vytvára celostný pohľad na výživu človeka.

Ďalší zväzok Výživa človeka II. je venovaná živinám, náuke o živinách, nutriológii, základným zložkám potravy človeka.

 

Titul je možné objednať na emailovej adrese dusan.zachar@eutrofia.sk

pozri tiež:

 

 

Pridaj komentár