Recenzia: Dušan Zachar, Humánna výživa I.

Dušan Zachar, Humánna výživa I. Všeobecná časť, TU Zvolen, 2003,194 strán. Skriptá pre študijné odbory Aplikovaná ekológia a Environmentalistika.

O výživu človeka je vždy väčší záujem. Preto som vypracoval pre študentov vysokých škôl učebné texty z nového vedného odboru Trofológia, náuka o výžive. Texty boli využívané najprv v rámci najprv v rámci štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickej univerzite vo Zvolene a Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Slúžili tiež ako učebná pomôcka pre účastníkov kurzov o výžive človeka, a tiež ako pomôcka pre ľudí s individuálnymi programami zdravej a liečivej výživy.

V prvom zväzku je spracovaná problematika, týkajúca sa významu výživy, základnej terminológie, triedenie výživy, postavenie človeka v potravných reťazcoch biosféry. Osobitná pozornosť sa venuje druhu výživy podľa krvných skupín, jednotlivým zákonom, z ktorých je najvýznamnejší zákon rovnováhy. Ide o rovnováhu medzi organizmom a prostredím a o vnútornú rovnováhu.

Kľúčový význam má možnosť prispôsobovania sa zmenám vonkajšieho prostredia a prirodzeného výberu jedincov, ktorí sú schopní prispôsobiť sa týmto zmenám. Medzi vonkajšie činitele, ktorým sa človek musí prispôsobiť, patrí aj výživa, ktorá sa nepretržite mení a významnou mierou vplýva na existenciu, vývoj a reprodukciu človeka. Choroba je nie nič iné, ako neschopnosť prispôsobiť sa vonkajším zmeneným podmienkam. Možno ju odstrániť, ak zosúladíme výživu s požiadavkami jedinca. To je vedúca myšlienka, rozvádzaná v textoch.

Ďalej sú v práci uvedené regulačné systémy, pôsobiace pomocou enzýmov a hormónov, zdroje výživy, riziká potravy, úlohy v oblasti výživy, použitá literatúra, odborný slovník a slovník významných osobností.

Úlohou textov je oboznámiť záujemcov o výživu človeka so všeobecnými problémami a možno by ich bolo nazvať Úvod do štúdia výživy človeka. Texty majú pomôcť oboznámiť sa so základnými informáciami o výžive človeka, ktoré budú rozvedené v ďalších zväzkoch.

 

Titul je možné objednať na emailovej adrese dusan.zachar@eutrofia.sk

pozri tiež:

 

 

Pridaj komentár